Esasy      Täzelikler       Hyzmatlar       Önümler       Gatnaşyklar

“Türkmeneksport” hojalyk hasaplaşykly döwlet kärhanasy Türkmenistanyň daşary söwda gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 16-njy martyndaky № 12182 Kararyna laýyklykda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň düzüminde döredildi
 ———–Dokma ———–senagaty
——_-Azyk ———senagaty
Lukmançylyk senagaty
Dürli içgileriň önümçiligi

Biziň hyzmatlarymyz

TürkmenExport – gümrük dolandyrmalary meseleleri boýunça maslahat bermek. Kärhana baglaşylan şertnamalaryň esasynda eýeçiligiň ähli görnüşindäki ýurdumyzyň haryt öndürijilerinden ýerlemek üçin harytlary kabul edýär; birža söwdalaryna dahylly bolmazdan satuwa niýetlenen harytlary daşary ýurtly alyjylara ýerleýär; daşary ýurtlara harytlary eksport etmek üçin has amatly şertleri döretmek maksady bilen, serhetýaka söwda nokatlarynyň hem-de daşary ýurtlarda açylan şahamçalaryň we wekilhanalaryň üsti bilen daşary söwda işlerini amala aşyrýar.

Soňky täzelikler

2019-njy ýylda 34 şertnama baglaşyldy, olaryň 3-si ikitaraplaýyn, galanlary bolsa kommisioner şertnamalardyr. Doly okamak

2018-nji ýylda 17 şertnama baglaşyldy, olaryň 5-si ikitaraplaýyn, galanlary komissioner şertnamalardy. Doly okamak

 
Telefon: (+993)12 477428

 

turkmenexport.gov.tm